Wat is de 360 ° methode ?

Voor verbetering van onderlinge samenwerking is niet alleen communicatie, maar ook een duidelijke taakafbakening vereist.

Taakafbakening is in de gezondheidszorg zowel van belang voor mensen die in teams werken als ook voor mensen uit de eerste en tweede lijn. Duidelijkheid over ‘wat’ ‘door wie’ en ‘wanneer’ wordt gedaan, geeft ook duidelijke handvatten om informatie-uitwisseling en voorlichting voor patiënten te verbeteren.

De Taakafbakening kan concreet worden gemaakt aan de hand van  momenten van communicatie tussen de verschillende beroepsbeoefenaren. Bijvoorbeeld :

  • het moment van verwijzing
  • het moment van terugverwijzing
  • het moment van slecht nieuws gesprek
  • het moment van gegevensoverdracht
  • de begeleiding van de patient
  • de voorlichting aan de patient

De ervaring leert dat de beelden die men van elkaar heeft niet altijd stroken met de werkelijkheid . Dit is een belangrijke bron van miscommunicatie. Om de communicatie goed te laten verlopen , moeten de verschillende beroepsbeoefenaren ‘anders’ naar elkaar gaan kijken en leren naar elkaar te luisteren. Daarmee gaat men weer naar zichzelf en eigen taken kijken. Dat betekent dat dan een 360 ° blik zou moeten zijn ontwikkeld. Als dit slaagt, kunnen nieuwe en effectievere werkafspraken worden gemaakt.
Zo ontstaat bewustwording en vertrouwen in elkaar. Ook erkenning en respect.

Waarom De 360 ° methode ?

De 360 ° methode is een methode welke mede is toegepast bij het ontwikkelen van
multidisciplinaire richtlijn ontwikkeling in de gezondheidszorg.
Deze methode draagt bij aan het verbeteren van communicatie tussen de verschillende beroepsbeoefenaren. Hierdoor neemt de samenwerking en de kwaliteit van de zorg toe.

Bijvoorbeeld :

Deze methode is ruim 12 jaar geleden met succes toegepast binnen KKCZ * projecten Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen en Ketenzorgrichtlijn Aspecifieke Lage Rugklachten bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
Ruth Hammelburg heeft indertijd als onderwijskundige  binnen het NHG  geparticipeerd in het ontwikkelen van deze richtlijnen met deze methode als leidraad.

 

  • KKCZ: In het Programma Kennisbeleid, Kwaliteit, Curatieve Zorg(ZonMW)
    dat heeft geduurd van 2006 tot 2011, stond het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen centraal. Belangrijk daarbij was ook de inbreng van patiënten en aandacht voor arbeid en maatschappelijke participatie. Ook werd binnen het KKCZ programma onderzocht , wat de beste manier zou zijn richtlijnen te ontwikkelen en / of bestaande richtlijnen aan te passen